Welcome to my blog!

Fotografii în zăpadă/ Snow Photography

La sfârșitul lui Februarie intenționasem să vă scriu un articol despre cum să faci fotografii reușite ”în/pe/cu zăpadă”. Dar mă gândeam.. deja vine primăvara, parcă nu își mai are locul. Apoi un episod neașteptat de iarnă a venit în Anglia. Natura le-a arătat englezilor fulgii de nea de care uitaseră cum arată. Am profitat și eu și am scos aparatul la răcoare, uimind obiectivele foto de albul din fața lor. În România iarna a lovit de și mai multe ori și.. iată-mă azi, într-o zi calendaristică și chiar astrologică autentică de  primăvară, privind troienele de zăpadă de pe acoperișuri și din curte, făcându-mi curaj să scriu și articolul ăsta. Că deh, dacă se va topi neaua, poți să-i pui un bookmark și să revii la el sezonul următor.

Așadar, cum facem cele mai reușite fotografii în zăpadă?

În primul rând, echipează-te corespunzător. Haine impermeabile, încălțăminte rezistentă, căciulă, fular, mănuși fără degete, căci cu siguranță device-ul va avea nevoie de setări speciale pe parcursul ședinței foto. Iată câteva trucuri și sfaturi pe care le-am învățat și eu din prima mea ședință foto realizată în zăpadă:

 • Focusează pe contrast. Focalizarea automată e cam greu de realizat când totul este alb. Încearcă să focalizezi pe ceva mai întunecat: o creangă ieșită de sub nea, un animal zburdând prin zăpadă, o scoarță de copac scăpată de sub pătura albă. Un truc ar fi să apeși butonul de declanșare pe jumătate: dacă nu se focusează, mută pe un punct și mai întunecat și încearcă din nou.
 • Setările: evident, folosește formatul RAW. Folosește matricea de evaluare. Dacă e prea soare, poți încerca Spot sau Partial. Setează expunerea la +1 sau +2. Asta va ajuta la păstrarea nuanței albe a zăpezii. A-ul va permite să schimbi repede profunzimea câmpului. Astfel ISO și viteza de declanșare se vor regla automat, în funcție de A-ul ales.
 • Alege să faci ședința foto atunci când zăpada este neatinsă, proaspăt căzută. Va avea un aspect mult mai natural.
 • Păstrează bateriile la căldură. Dacă vremea e rece, bateria se va descărca mai rapid. Ține una de siguranță în buzunar, la căldură.
 • La fel ca bateriile, trebuie să ai grijă și de aparat. Tranziția de la cald la rece poate provoca condens, iar aparatul poate fi afectat. Ține-l în geantă atunci când nu îl folosești, iar după ce l-ai folosit pune-l într-o pungă de plastic cu închidere, astfel se va evita umezirea.
 • Ideea e să te joci. Peisajele pot fi de basm, dacă ai curaj să te aventurezi, poate pe un deal, de unde să prinzi întregul oraș acoperit de plapuma albă.
 • Copacii încărcați de omăt pot fi de asemenea un real spectacol.
 • La fel și animalele jucându-se în zăpadă, sau copiii alergând, bulgărindu-se.
 • Prinde un bokeh spectaculos, mai ales într-o zi însorită. Folosește o apretură mică f3/f5 , găsește un subiect luminat în spate de soare, ca o creangă de copac acoperită de zăpadă, sau niște țurțuri de sticlă în care se reflectă razele soarelui.
 • Ai răbdare, joacă-te , bucură-te și tu de spectacolul naturii.

_______________________________________________________________________________

At the end of February, I was planning to write an article on how to make good "in / on / snow" photos. But I was thinking ... it's coming, it's gone. Then an unexpected winter episode came to England. Nature showed the British the lightning of who forgot how it looks. I took advantage of it, and I took the camera out, amazeding the lens by the white targets in front of them. In Romania, here it came several times ... and today, on a calendar and even true astrology spring day, looking at the snow-scenery on the roof and in the yard, making it courageous to write this articleAnd if the snow melts you can put a bookmark on this article and come back in the next season.

So, how do you make the best shots in the snow?

Firstly, equip yourself properly. Waterproof clothing, durable footwear,, scarf, gloves without beard, for device safety will need special settings during the photo session. There are a few tricks and tips I learned from my first photo session in the snow:

• Focuses on contrast. Autofocus is hard to do when everything is white. Try to focus on something darker: a branch out from under it, an animal flying through the snow, a grain of tree dropped out of the blue. One trick would be to press the shutter-release button halfway: if it does not focus, go to an even darker point and try again.

• Settings: obviously, uses RAW format. Uses the evaluation matrix. If it's too sunny, you can try Spot or Partial. Set exposure +1 or +2. This will help keep the shade, whether it's snow. The A will quickly allow the depth of the field to change. Thus, the shutter speed will be adjusted automatically, depending on the chosen one.

• Choose to take pictures when the snow is fresh. It will look much more natural.

• Keep the batteries warm. If the weather is cold, the battery will discharge faster. Keep a safe one in your pocket, in warmth.

• Like batteries, you should also be careful with the camera. Transition from hot to cold can cause condensation and the device may be affected. Keep it in your bag when you are not using it, and after using it put it in a  zip plastic bag, to avoid condensation.

• The idea is to play. Landscapes can be expresive, if you have the courage to venture out, perhaps on a hill, where you can catch the whole city covered with white blanket.

• Trees filled with snow can also be real shows.

• So are animals playing in the snow, or children running, bulging.

• Gets a bokeh show, especially on a sunny day. Use a small f3 / f5, find a sunlit subject behind a sunken tree, or a glass lining in which the sun's rays are reflected.

• Be patient, play yourself, enjoy the spectacle of nature.


Perfecționează-ți compoziţia/ Improve your composition

Există o grămadă de reguli, ghiduri, sugestii și idei despre cum să creezi o bună compoziție fotografică. Fiecare persoană are propriul stil și modalitate de a vedea lucrurile, iar uneori poate fi dificil în a găsi calea prin abundența de informații, către un concept care funcționează pentru tine.

Totuși, există un sfat simplu și rapid care te va face să îți perfecționezi compoziția. Nu implică niciun cost material. Ideea e să te oprești, să te gandești și să faci o altă alegere. Care a această alegere? Să îți schimbi punctul de vedere, modul de a privi lucrurile.

Marea majoritate a imaginilor sunt luate dintr-o poziție în picioare, privind subiectul din față. Dar, în loc să faci ceea ce fac toți ceilalți, de ce să nu încerci ceva diferit?

#1. Așează-te. - Pune-te la pământ, atât cât îți permite situația. Acest lucru îți oferă o conexiune mult mai intimă cu orice creatură care ar putea fi fotografiată. Să fii la nivelul ochilor cu un subiect este ideal. Să fi în același plac cu subiectul, de multe ori , poate fi neașteptat. Prea adesea vedem lumea dintr-o poziție în picioare, schimbând asta, poate fi o provocare.

#2. Ridică-te. - Nu în picioare, ci mai sus. Urcă-te pe un grad, pe scări, într-un copac, pe o scară, orice te poate duce într-un alt plan, mai ridicat față de subiect. Să te uiți în jos direct la subiect este o vedere extraordinară. Acesta este unul din motivele pentru care fotografierea cu drona este atât de populară. Ne permite să vedem lumea într-un mod cu totul diferit.

#3. Întoarce-te. - Privește subiectul dintr-un unghi diferit. De câte ori îndrepți camera direct sau în jos? Majoritatea asta fac. Dacă însă schimbi unghiul, întorci puțin aparatul, combini, poți deveni foarte creativ asta pentru că , pentru privitor e ceva neașteptat.

#4. Fă o alegere diferită a obiectivului. - Să schimbi obiectivul standard cu un altul, poate face diferneța. Încearcă să folosești un obiectiv macro sau unul cu deschidere largă. Chiar mai mult, nu le folosi în mod conservator. Folosește cel cu deschidere largă pentru a face fotografii macro, iar cel macro, de exemplu, pentru a realiza portrete.

Cumpără un obiectiv second ieftin, care are diferite efecte vizuale interesante în lentilă. Joacă-te cu un Lensbaby , nu îți fie teamă să experimentezi. La urma urmei, ce s-ar putea întâmpla așa de rău?

#5. Stai aproape. - Ține obiectivul aproape de subiect, intră în contact cu el. Umple cadrul cu subiectul cât de mult poți. Ieși din zona de confort, apropie-te , iar apoi apropie-te mai tare! Selectând doar o parte din subiect pentru a o include în cadru, poate de asemenea aduce compoziției un suflu nou, un concept abstract.

#6. Fă-ți timp. - Expunerile lungi pot fi foarte distractive și pot oferi o imagine foarte diferită. Efectul apei curgătoare e frumos, dar cum rămâne cu o expunere lungă în care apa arată ca un fum și e învăluită în ceață? Încetinirea acțiunii și capturarea ei poate aduce creativitate și distracție.

Bath, UKBath, UK

Fotografiile cu lumină slabă sau cele de noapte oferă o mulțime de oportunități pentru utilizarea expunerilor lungi în mod creativ. Astrofotografia este foarte populară în momentul de față. Ea cere să foloseși un trepied și să iei adesea câteva cadre lungi de expunere. Același efecte îl poți obține fotografiind traseele luminoase pe sttrăzile orașelor aglomerate. Aceste tipuri de imagini au nevoie de timp, ceea ce presupune planificare din timp. Poate fi frustrant să aștepți , poate câteva ore, pentru a prinde cadrul perfect, dar nimic nu se compară cu satisfacția de după.

 

Pune-ți întrebări, schimbă, ia atitudine, schimb-o, nu te plafona, fii creativ, nu te teme și încearcă să ieși din zona de confort. Poate dura ceva, dar momentul acela cât vezi lumea dintr-un cu totul alt punct, te va duce la un alt nivel.

Provoacă-te , dezvoltă-te, studiază, perfecționează-te!

_________________________________________________________

There are a lot of rules, guides, suggestions and ideas on how to create a good photographic composition. Every person has their own style and way of seeing things, and sometimes it can be difficult to find the way through the abundance of information, towards a concept that works for you.
However, there is a simple and quick advice that will make you perfect your composition. It does not involve any material cost . The point is to stop, think and make another choice. What is this choice? Change your point of view, how to look at things.
The vast majority of images are taken from a standing position on the front subject. But instead of doing what everyone else does, why not try something different?
# 1. Sit down. - Put yourself to the ground, as much as the situation allows. This gives you a much more intimate connection with any creature that could be photographed. Being eye-to-eye with a subject is ideal. Being in the same plan with the subject can often be amazing. Too often we see the world in a standing position, changing this, can be a challenge.
# 2. Get up. - Not standing, but above. Climb up on a ladder, on the stairs, on a tree,  whatever can lead you to a plan higher than the subject. Looking straight down to the subject is an extraordinary vision. This is one of the reasons why photography with the drones is so popular. It allows us to see the world in a totally different way.
# 3. Turn around. - Look at the subject from a different angle. How many times you point the camera directly or down? Most do this. If we change the angle,  turn the device a little, combine it, you can become very creative because, for the unexpected person, there is something unexpected.
# 4. Choose different lens. - Change the standard objective to another, it can make the difference. Try using a macro or a wide-open lens. Even more, do not use them conservatively. Use the wide aperture to take macro and macro, for example, to capture portraits.
Buy a cheap objective, which has different interesting visual effects in the lens. Play and do not be afraid to experiment. After all, what could happen so bad?
# 5. Hang around. - Keep the lens close to the subject, get in touch with him. Fill the frame with the subject as much as you can. Get out of the comfort zone, get closer and then get even closer! By selecting only part of the subject to include in the frame, it can also bring the composition a new breath, an abstract concept.
# 6. Take your time. Long exposure can be very fun and can offer a very different picture. The effect of running water is beautiful, but what about a long exposure in which water looks like smoke and it's wrapped in fog? Slowing action and capturing it can bring creativity and fun.
Light or night-light photography offers plenty of opportunities to use creative long exposures . Astrophotography is very popular at the moment. It requires you to use a tripod and often take a few long frames of exposure. You can get the same effect by shooting bright lights on crowded city streets. These types of images need time, which implies planning in time. It can be frustrating to wait, perhaps a few hours, to catch the perfect frame, but nothing compares with the satisfaction after that.

Ask questions, change attitude, do not ceiling yourself, be creative, do not worry, and try to get out of your comfort zone. It may take a while, but when you see the world from another  point, it will take you to another level.
Challenge yourself, develop, study, perfect your work constantly!


Ora albastră/The blue hour

MaltaMaltaMalta

                                                                                       

                                                                                                      (City of Brașov, Romania)

Ce este ora albastră?

Ora albastră este momentul mai întunecat al crepusculului, dimineața înainte de răsărit și seara după apus, atunci când soarele se așează sub orizont, colorând cerul într-un albastru puternic închis. La fel ca ora de aur (Golden hour) este un moment preferat al pictorilor și fotografilor.

Într-o zi senină, tranziția dintre zi și noapte poate crea un spectacol cromatic unic. Lungimea de undă albastră a luminii domină cerul în acest moment al zilei, astfel creând așa numita „oră albastră”.

Pe măsură ce unghiul soarelui deasupra sau dedesubtul orizontului se schimbă în timpul tranziției dintre zi și noapte, lungimile de undă diferite sunt filtrate de atmosfera Pământului, lăsând razele rămase de lumină să coloreze cerul în diferite nuanțe (roșu, orange, galben, albastru).

În timpul orei albastre, soarele este atât de departe sub orizont, încât atmosfera împrăștie numai lumină albastră, pe care o trimite înapoi pe Pământ. Între timp, lungimile de undă roșii mai lungii trec prin ea.

Cât durează?

Durata orei albastre depinde atât de latitudine cât și de sezon. În zona ecuatorului aceasta poate dura doar câteva minute, în timp ce în jurul cercului polar, mai ales în lunile de iarnă, aceasta poate dura și câteva ore.

Fotografierea în ora albastră

Deoarece lumina este moale și are o temperatură foarte ridicată a culorii, această perioadă a zilei, este cea mai potrivită pentru a capta motive care includ surse de lumină artificială, cum ar fi orașe, clădiri, poduri, monumente. În afara mediilor urbane, ora albastră poate funcționa bine și pentru peisaje , atât timp cât acesteainclud zone cu lumină caldă pentru a contrasta fundalul albastru.

Câteva sfaturi

 • Planifică din timp. Pe siteul timeanddate.com poți vedea exact când are loc ora albastră în zona în care vrei să fotografiezi.
 • Apropo de zonă, cerceteaz-o bine înainte de a începe fotografierea. E important să cunoști mediul , împrejurimile, unghiurile din care ai putea lucra.
 • Utilizează un trepied. Aparatul de fixează mult mai bine, iar cu o viteză redusă a obturatorului vei surprinde lumina caldă din mediul înconjurător, în contrast cu cerul albastru închis. (ideal pentru panoramele orașelor).
 • Folosește blitz-ul, dacă vrei să evidențiezi un subiect( portret). Cu o deschidere mare a obiectivului, în acest caz, vei obține o explozie de culori și un bokeh fantastic.
 • Cel mai bine ar fi să seterzi apretura la f8-f10 și timpul de expunere înte 1 și 5 secunde, cu un ISO jos, 100-200.

_____________________________

What is the blue hour?

The blue hour is the darkest time of the twilight, the time before the sunrise and the time after the sunset, when the sun is under the horizon, coloring the sky in a heavily dark blue. Just like the golden hour, it is a favorite moment for painters and photographers.

On a clear day, the transition between day and night can create a unique chromatic show. The blue wavelength of light dominates the sky at this time of day, creating the so called "blue hour".

As the sun's angle above or below the horizon changes during the transition between day and night, the different wavelengths are filtered by the atmosphere of the Earth, leaving the remaining rays of light to color the sky in different shades (red, orange, yellow, blue).

During the blue hour, the sun is so far below the horizon that the atmosphere spreads only blue light, which it sends back to Earth. Meanwhile, the longer red wavelengths pass through it.

How long?

The duration of the blue hour depends both on latitude and season. In the equator area it can take only a few minutes, while around the circular poles, especially in the winter months, it may take several hours.

Shooting in the blue hour

Because the light is soft and is a very high color temperature, this time of day is best suited for a capture  that includes sources of artificial light such as cities, buildings, bridges, monuments. Besides urban environments, the blue hour can also work well for landscapes, as long as these areas are warm to contrast the blue background.

Some tips

• Plan ahead. On timeanddate.com you can see exactly where the blue time is in the area you want to take pictures.

• By the area, look for it before starting the photo. It's important to know the environment, the surroundings, the angles from which you could work.

• Use a tripod. The device fits much better and, at a slow speed, a shutter will capture warm ambient light in contrast to the dark blue sky. (ideal for panoramic cities).

• Use the flash if you want to highlight a subject (portrait). With a great opening of the lens, in this case, you will get a color explosion and a fantastic bokeh.

• It would be best to set the aperture to f8-f10 and the exposure time in 1 and 5 seconds, with a lower ISO, 100-200.


Copiii în fotografii/ Children photography

Setările

Ar fi indicat să setezi modul Aperture Priority; în acest fel vei avea un control asupra profunzimii câmpului, care poate fi un factor important în portrete.

Setarea diafragmei ar trebui să fie undeva la f5.6, pentru început. Acest lucru face ca fața copilului să fie în centrul atenției.

ISO-ul , în funcție de locație(interior sau exterior) ar trebui să îl setezi undeva la 200. Dacă este prea întuneric, poți crește ISO, dar nu mai mult de 800(altfel imaginea îți va ieși blurată).

Viteza de declanșare/timpul de expunere – încearcă să o păstrezi la 1/200 sau chiar mai mare (dacă copiii sunt în mișcare).

Setează focalizarea automatiă, către un singur punct.

Lentilele- cu obiectiul de 70-200 mm e poate cel mai potrivit să lucrezi, de la distață, iar de mai aproape cu cel de 24-105 mm. Pe de altă parte poți fotografia și cu un obiectiv cu deschidere mare, sau cu unul de zoom, depinde ce vrei să surprinzi.

 

Fotografierea propriu zisă

După ce faci setarile, prmul lucru, ar trebui să intri în contact cu copilul, să discuți cu el, să te joci, pentru a-l face confortabil cu tine și cu camera. Poțu să îi arați aparatul, să îi arați pe display pozele după ce le faci, orice, pentru a fi cât mai relaxat și dezinvolt.

Locația contează foarte mult. Ideal ar fi o locație în exterior, un parc, un spațiu de joacă, sau una în interior, dormitorul sau camera de zi. Găsește un loc cu un fundal destul de simplu, pentru câteva fotografii de efect. Alege locuri unde ei se distrează și se simt bine.

Pozează-i în ipostaze plăcute lor, în timp ce se joacă, aleargă, vorbesc.

Folosește zoom-ul pentru a umple fotografia de ei, scoate în evidență trăsăturile, expresia feței, bucuria sau tristețea. Pune accentul pe ochi, căci în general, privitorul este atras de ochii subiectului.

Findalul este foarte important și trebuie să îi acorzi o atenție deosebită. Alternativ, poți lumina subiectul, în așa fel încât să nu existe un fundal.

Mai poți încerca să fătăgrafiezi în burst mode (unde camera fotografiază foarte repede). Mai ales dacă copilul este în mișcare, seriile astea de fotografii ar putea merge împreună într-un cadru pe un perete sau într-o imagine gif.

Poți include în poze și alți oameni(părinți, prieteni) sau chiar animale de copanie, jucării orice care aduce creativitate și crează o poveste.

_________________________________________

The settings
It would be advisable to set the Aperture Priority mode; This way you will have control over the depth of the field, which can be an important factor in portraits.
The aperture setting should be somewhere at f5.6, for the begin. This makes the child's face on focus.
ISO, depending on the location (interior or exterior) should be set to 200. If it is too dark, you can increase ISO, but not more than 800 (otherwise the image will be blurred).
Shutter Speed ​​/ Exposure Time - Try to keep it at 1/200 or even higher (if children are moving).
Sets auto-focus to a single point.
The lenses - with the objective of 70-200 mm - may be best suited to work from the distance, and closer to the 24-105 mm. On the other hand, you can shoot and with a wide-angle lens, or a zoom lens, it depends on what you want to capture.

The photography

Once you've made the settings, the first thing, you should get in touch with the kids, talk to them, play and try  make them comfortable with you and the room. You can show the camera, show pictures after you do it, anything, to be as relaxed  as possible.
The location counts a lot. Ideally, it would be an outdoor location, a park, a play area, or one inside, the bedroom or the living room. Find a place with a pretty simple background for some effect photos. Choose places where they have fun and feel good.
Shot when they play, run, talk.
Use zoom to fill your photo, highlight traits, face expression, joy or sadness. Put the focus on the eye, because in general the viewer is attracted to the subject's eyes.
The background is very important and you need to pay special attention to it. Alternatively, you can light the subject so that there is no background.
You can still try to shoot in burst mode (where the camera is shooting very quickly). Especially if the baby is moving, these series of pictures could go together in a frame on a wall or in a gif image.
You can include other people (parents, friends) or even pets, toys everything that bring creativity and create a story.


Festivalul de baloane cu aer cald din Bristol/Bristol balloon fiesta

Au fost 4 zile de festival în Bristol, UK.

Joi, 11 August 2016. Ora 6 p.m. Vreme mohorâtă, cer înorat. Trafic infernal. Sute de maşini se îndreptau spre Ashton Court Estate, Bristol. Am făcut o oră din Keynsham până în Bristol. Parcări pline. Un sfat, dacă doriţi să mergeţi, intraţi la ei pe site şi rezervaţi o parcare. Este mult mai comod şi rapid.

Sute sau poate mii de oameni erau pe iarbă. Copii, părinţi, bunici, cu toţii aşteptau cu sufletul la gură şi cu fish and chips în mână (e o mâncare tradiţională la ei, gen micii la noi).

Din păcate, în prima şi a doua zi de festival, din cauza vremii, baloanele nu s-au ridicat de la sol. Au fost doar umflate şi prezentate. Colorate, cu linii, cu diferite modele, în formă de leu, pătrate, rotunde, de toate felurile şi mărimile.

Sâmbătă dimineaţa, la ora 6 a.m., în sfârşit, după lungi aşteptări şi speranţe, focul a fost aprins şi baloanele s-au ridicat, rând pe rând , până au colorat cerul. Cât vedeai cu ochii, totul era acoperit de zâmbete şi aer cald. Soarele strălucea prin frânghiile baloanelor până în obiectivul aparatului foto. E un prilej deosebit pentru iubitorii de „zboruri” să încerce aceste aventuri, dar şi pentru împătimiţii de fotografie.

Parcul e plin de tarabe, de tot felul , de la mâncare şi băuturi până la ursuleţi de pluş sau obiecte de artizanat. Permanent, siguranţa este asigurată de poliţie şi ambulanţă.  Sunt 4 zile de distracţie. Intrarea e liberă, doar dacă vrei să te dai cu balonul plăteşti. Sau dacă mori de foame. La ediţia de anul acesta au participat peste 200 de baloane!  Seara, baloanele lăsau loc artificiilor pe cer. Atmosfera era asigurată de muzică live. Pe parcursul zilei s-au organizat tot felul de competiţii.  Dacă vreţi, exită un loc de camping, unde puteţi rămâne cu cortul, pe parcursul celor 4 zile de festival.

Din păcate, nu am reuşit să prind cadre, decât în zilele când a fost înorat. Genul asta de eveniment îmi aduce amite de zilele oraşelor de la noi, cu tarabe, mâncăruri, tiribombe şi muzică live.

Per total, festivalul a fost o reuşită (era şi mai bine dacă vremea ar fi ţinut cu organizatorii), unic in Europa, Bristol International Baloon Fiesta este un prilej de socializare şi entreteinment.

Puteți vedea poze în categoria Events din meniul Portofolio. 

Pentru mai multe informaţii, puteţi vizita: http://www.bristolballoonfiesta.co.uk/

__________________________________________________________________________

 

There were four days of the festival in Bristol, UK.

Thursday, August 11, 2016. Time 6pm. Weather dreary, cloudy sky. Infernal traffic. Hundreds of cars headed to Ashton Court Estate, Bristol. I did one hour of Keynsham to Bristol. Parking full. A tip if you want to go, go on their site and book a parking lot. It is more convenient and fast.

Hundreds or thousands of people were on the grass. Children, parents, grandparents, everyone waited with baited breath, and fish and chips in hand (it's a traditional dish for they, as  mici  to us).

Unfortunately, in the first and second day of the festival, due to the bad weather, balloons were not raised from the ground. There were only swollen and presented. Colorful lines with different models, lion-shaped, square, round, of all kinds and sizes.

Saturday morning at 6 a.m., finally, after long expectation and hope, the fire was lit and balloons were raised, one by one, until they colored the sky. As you saw with your eyes, everything was covered with smiles and warm air. The sun shone through the ropes balloons to the camera lens. It's a special occasion for lovers of "flights" try these adventures, but also for photography buffs.

The park is filled with stalls of all kinds, from food and drinks to teddy bears or handicrafts. Permanent safety is ensured by the police and ambulance. There are 4 days of fun. Entry is free, unless you want to pay ballooning. Or if you're starving. At this year's edition, over 200 balloons attended! In the evening, balloons were replaced with fireworks . The atmosphere was provided by live music. During the day they were organized all kinds of competitions. If you want, there is a campsite, where you can stay in a tent, during the 4 days of the festival.
Unfortunately, I just took photos only  in the days when it was cloudy. This kind of event,reminds me of the days event in our city, with stalls, food, live music and a bumper cars.

Overall, the festival was a success (it would been even better if the weather had held with the organizers), unique in Europe, Bristol International Balloon Fiesta is an opportunity to socialize and enterteinment.

For more information, please visit: http://www.bristolballoonfiesta.co.uk/.

You can see pictures in the Events portofolio category. 

 

Archive
January February March April May June (18) July August September (1) October (1) November (1) December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December