Perfecționează-ți compoziţia/ Improve your composition

November 10, 2017  •  Leave a Comment

Există o grămadă de reguli, ghiduri, sugestii și idei despre cum să creezi o bună compoziție fotografică. Fiecare persoană are propriul stil și modalitate de a vedea lucrurile, iar uneori poate fi dificil în a găsi calea prin abundența de informații, către un concept care funcționează pentru tine.

Totuși, există un sfat simplu și rapid care te va face să îți perfecționezi compoziția. Nu implică niciun cost material. Ideea e să te oprești, să te gandești și să faci o altă alegere. Care a această alegere? Să îți schimbi punctul de vedere, modul de a privi lucrurile.

Marea majoritate a imaginilor sunt luate dintr-o poziție în picioare, privind subiectul din față. Dar, în loc să faci ceea ce fac toți ceilalți, de ce să nu încerci ceva diferit?

#1. Așează-te. - Pune-te la pământ, atât cât îți permite situația. Acest lucru îți oferă o conexiune mult mai intimă cu orice creatură care ar putea fi fotografiată. Să fii la nivelul ochilor cu un subiect este ideal. Să fi în același plac cu subiectul, de multe ori , poate fi neașteptat. Prea adesea vedem lumea dintr-o poziție în picioare, schimbând asta, poate fi o provocare.

#2. Ridică-te. - Nu în picioare, ci mai sus. Urcă-te pe un grad, pe scări, într-un copac, pe o scară, orice te poate duce într-un alt plan, mai ridicat față de subiect. Să te uiți în jos direct la subiect este o vedere extraordinară. Acesta este unul din motivele pentru care fotografierea cu drona este atât de populară. Ne permite să vedem lumea într-un mod cu totul diferit.

#3. Întoarce-te. - Privește subiectul dintr-un unghi diferit. De câte ori îndrepți camera direct sau în jos? Majoritatea asta fac. Dacă însă schimbi unghiul, întorci puțin aparatul, combini, poți deveni foarte creativ asta pentru că , pentru privitor e ceva neașteptat.

#4. Fă o alegere diferită a obiectivului. - Să schimbi obiectivul standard cu un altul, poate face diferneța. Încearcă să folosești un obiectiv macro sau unul cu deschidere largă. Chiar mai mult, nu le folosi în mod conservator. Folosește cel cu deschidere largă pentru a face fotografii macro, iar cel macro, de exemplu, pentru a realiza portrete.

Cumpără un obiectiv second ieftin, care are diferite efecte vizuale interesante în lentilă. Joacă-te cu un Lensbaby , nu îți fie teamă să experimentezi. La urma urmei, ce s-ar putea întâmpla așa de rău?

#5. Stai aproape. - Ține obiectivul aproape de subiect, intră în contact cu el. Umple cadrul cu subiectul cât de mult poți. Ieși din zona de confort, apropie-te , iar apoi apropie-te mai tare! Selectând doar o parte din subiect pentru a o include în cadru, poate de asemenea aduce compoziției un suflu nou, un concept abstract.

#6. Fă-ți timp. - Expunerile lungi pot fi foarte distractive și pot oferi o imagine foarte diferită. Efectul apei curgătoare e frumos, dar cum rămâne cu o expunere lungă în care apa arată ca un fum și e învăluită în ceață? Încetinirea acțiunii și capturarea ei poate aduce creativitate și distracție.

Bath, UKBath, UK

Fotografiile cu lumină slabă sau cele de noapte oferă o mulțime de oportunități pentru utilizarea expunerilor lungi în mod creativ. Astrofotografia este foarte populară în momentul de față. Ea cere să foloseși un trepied și să iei adesea câteva cadre lungi de expunere. Același efecte îl poți obține fotografiind traseele luminoase pe sttrăzile orașelor aglomerate. Aceste tipuri de imagini au nevoie de timp, ceea ce presupune planificare din timp. Poate fi frustrant să aștepți , poate câteva ore, pentru a prinde cadrul perfect, dar nimic nu se compară cu satisfacția de după.

 

Pune-ți întrebări, schimbă, ia atitudine, schimb-o, nu te plafona, fii creativ, nu te teme și încearcă să ieși din zona de confort. Poate dura ceva, dar momentul acela cât vezi lumea dintr-un cu totul alt punct, te va duce la un alt nivel.

Provoacă-te , dezvoltă-te, studiază, perfecționează-te!

_________________________________________________________

There are a lot of rules, guides, suggestions and ideas on how to create a good photographic composition. Every person has their own style and way of seeing things, and sometimes it can be difficult to find the way through the abundance of information, towards a concept that works for you.
However, there is a simple and quick advice that will make you perfect your composition. It does not involve any material cost . The point is to stop, think and make another choice. What is this choice? Change your point of view, how to look at things.
The vast majority of images are taken from a standing position on the front subject. But instead of doing what everyone else does, why not try something different?
# 1. Sit down. - Put yourself to the ground, as much as the situation allows. This gives you a much more intimate connection with any creature that could be photographed. Being eye-to-eye with a subject is ideal. Being in the same plan with the subject can often be amazing. Too often we see the world in a standing position, changing this, can be a challenge.
# 2. Get up. - Not standing, but above. Climb up on a ladder, on the stairs, on a tree,  whatever can lead you to a plan higher than the subject. Looking straight down to the subject is an extraordinary vision. This is one of the reasons why photography with the drones is so popular. It allows us to see the world in a totally different way.
# 3. Turn around. - Look at the subject from a different angle. How many times you point the camera directly or down? Most do this. If we change the angle,  turn the device a little, combine it, you can become very creative because, for the unexpected person, there is something unexpected.
# 4. Choose different lens. - Change the standard objective to another, it can make the difference. Try using a macro or a wide-open lens. Even more, do not use them conservatively. Use the wide aperture to take macro and macro, for example, to capture portraits.
Buy a cheap objective, which has different interesting visual effects in the lens. Play and do not be afraid to experiment. After all, what could happen so bad?
# 5. Hang around. - Keep the lens close to the subject, get in touch with him. Fill the frame with the subject as much as you can. Get out of the comfort zone, get closer and then get even closer! By selecting only part of the subject to include in the frame, it can also bring the composition a new breath, an abstract concept.
# 6. Take your time. Long exposure can be very fun and can offer a very different picture. The effect of running water is beautiful, but what about a long exposure in which water looks like smoke and it's wrapped in fog? Slowing action and capturing it can bring creativity and fun.
Light or night-light photography offers plenty of opportunities to use creative long exposures . Astrophotography is very popular at the moment. It requires you to use a tripod and often take a few long frames of exposure. You can get the same effect by shooting bright lights on crowded city streets. These types of images need time, which implies planning in time. It can be frustrating to wait, perhaps a few hours, to catch the perfect frame, but nothing compares with the satisfaction after that.

Ask questions, change attitude, do not ceiling yourself, be creative, do not worry, and try to get out of your comfort zone. It may take a while, but when you see the world from another  point, it will take you to another level.
Challenge yourself, develop, study, perfect your work constantly!


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June (18) July August September (1) October (1) November (1) December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December