Despre formatul RAW/ About the RAW format

June 20, 2017  •  Leave a Comment

Dacă aţi trecut dincolo de o simplă pasiune pentru fotografie şi aţi pus mâna pe un aparat foto profesionist, cu siguranţă v-aţi lovit de formatul RAW al imagini. Dar ce este acesta? Formatul RAW este un format asemănător cu cel JPG, dar totuşi diferă în unele aspecte.

De obicei, la camerele foto profesioniste se poate seta tipul de format pe care îl doriţi. Una din opţiuni, pe care mulţi specialişti o consideră cea mai bună, este cea RAW.

Fişierele imagine de tip RAW înmagazinează toate datele captate de senzor, fără nicio modificare şi fără niciun profil de culoare. Imaginile RAW sunt echivalentul negativelor din fotografia pe film, acestea conţinând informaţiile despre fiecare pixel, spre deosebire de formatul JPG sau TIFF , unde informaţiile sunt stocate şi modificate în prealabil, astfel pierzându-se din claritate, detalii , în fond, realitatea.

Formatul RAW ajută foarte mult în post-producţie. Având imaginea reală, fără nicio adăugire, se poate uşor corecta balansul de alb, contrastul, claritatea, strălucirea sau tonalitatea culorii.

Formatul RAW poate avea mai multe extensii, în funcţie de marca aparatului foto: pentru Nikon avem NEF, pentru Cannon –CRW. Pentru a putea deschide aceste fişiere pe calculator , uneori e nevoie de un soft special sau de instalarea unui codec. De obicei programele precum PhotoShop, Camera Raw sau Lightroom, permit deschiderea şi editarea imaginilor, dar uneori funcţionează greu, de aceea recomand instalarea unui codec, în funcţie de aparatul foto pe care îl aveţi, iar astfel le puteţi vizualiza direct cu Windows Photo Viewer. 

Un dezavantaj al folosirii fişierelor RAW este că acestea ocupă mult spaţiu în memoria aparatului foto, ele având o dimensiune mult mai mare decâte cele de tip JPG.

Ideea de bază este că imaginile făcute în format RAW se pot procesa şi transforma ulterior în orice alt tip de format. Pentru un fotograf profesionist, post-producţia are un rol important în atingerea calităţii produsului final, astfel că lucrul cu formatul RAW devine indispensabil.

__________________________________________________________

If you have gone beyond mere passion for photography and you put your hands on a professional camera, you certainly hit the RAW format images. But what is it? RAW format is a format similar to JPG, yet differs in some respects.

Usually, the standalone cameras can set the type of format you want. One option, which many experts consider the best, is the RAW.

RAW image files store all the data captured by the sensor without any modification and without any color profile. RAW images are equivalent with the negatives in film photography, which contains information about each pixel, unlike JPG or TIFF format, where information is stored and modified in advance so missing the sharpness, details, in fact, reality.

RAW format helps a lot in post-production. With real image, without addition, it can be easily to correct the white balance, contrast, sharpness, brightness or color tone.

RAW can have multiple extensions, depending on the brand Camera: Nikon has NEF Cannon -CRW. To open these files on the computer, sometimes it takes a special software or installing a codec. Usually programs like Photoshop, Camera Raw or Lightroom, allows opening and editing pictures, but sometimes it works hard, so I recommend installing a codec, depending on the camera you have, and so you can view them directly with Windows Photo Viewer. 

A disadvantage of using RAW files is that they occupy much space in the camera's memory, because they have a size much larger than JPG.

The basic idea is that images captured in RAW format can be processed and subsequently transform into any other type of format. For a professional photographer, post-production has an important role in the achievement of the final product, so working with RAW format has become indispensable.


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June (18) July August September (1) October (1) November (1) December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December