Despre imagine/ About image

June 15, 2017  •  Leave a Comment

Încă din antichitate omul a fost interesat de reproducerea imaginii. În acest sens, stau ca dovadă picturile ruperstre de pe pereţii peşterilor care serveau drept locuinţă pentru strămoşii noştri.

Deci nu ne mirăm că şi în ziua de azi imaginea este prezentă pretutindeni: în presă, afişe, reclame, pe obiecte, în telefoane sau PC-uri.

Omul modern a devenit dependent de imagine, şi nu doar de cea statică, ci şi de cea dinamică.

Imaginea, ca atare, trebuie să împlinească anumite caracteristici: să fie concretă, reală, să transmită un mesaj, să trezească interes şi creativitate, inspiraţie, să genereze viziune, să educe, să trezească emoţie.

Cum se formează imaginea?

Pentru a se forma o imagine clară şi bine definită e nevoie de un sistem optic, fie el lentilă sau obiectiv, care să focalizeze razele emise de obiectul luminat de soare.

Ochiul uman conţine celule cu con (responsabile pentru vederea diurnă) şi celule cu bastonaşe (responsabile pentru vederea nocturnă). Printr-un proces lung de evoluţie, ochiul a dobândit capacităţi extraordinare de a se adapta condiţiilor externe. Dacă am face o analogie între ochiul uman şi aparatul foto, lucrurile ar arăta cam aşa: cristalin-obiectiv, pupila-diafragma, retina-film (senzor digital).

Conform DEX-ului imaginea este definită ca o reflectare de tip senzorial a unui obiect sau reproducerea unui obiect obţinută cu ajutorul unui sistem optic.

În cazul în care subiectul se află la distanţă mare faţă de obiectivul aparatului foto, imaginea se formează în apropierea focarului sistemului optic, altfel ea se formează într-un plan situat în spatele acestuia.

Perspectiva este o proiecţie conică, care poate fi geometrică(stabileşte conturul, forma, ordonarea subiectelor în cadrul imaginii) sau aeriană (stabileşte culorile).  În fotografie, impresia de spaţiu este sugerată de un contrast între aproape şi departe (claritate şi neclaritate, lumină şi întuneric, mărime).

Lumina crează volumul. Dacă dorim să fotografiem o clădire, de exemplu, cu o imagine clară, fără deformări, indicat este ca fotografia să se execute de la o înălţime apropiată de mijlocul clădirii. Dacă se fotografiază de sus în jos, unghiul format se numeşte plonjeu, iar dacă se fotografiază de jos în sus, el se numeşte contraplonjeu.

În funcţie de unghiul de la care se fotografiază avem următoarele cazuri:
 

  • Cu cât este mai mare distanţa dintre aparat şi subiectul de fotografiat, cu atât vor fi mai mici dimensiunile subiectului (atât vertical cât şi orizontal)
  •  La distanţe mari scade şi distanţa de dispunere în adâncime a subiectului
  •  Cu cât este mai mică distanţa de fotografiere dimensiunea subiectului creşte; se măreşte şi distanţa de dispunere în adâncime
  • Cu cât se micşorează distanţa de fotografiere, cât atât se modifică şi raportul dimensiunilor elementelor aflate în prim plan faţă de elementele aflate în plan depărtat.

Prin modificarea unghiului sau a distanţei de fotografiere, se poate modifica şi relaţiile dintre elementele subiectului din fotografie.

Dacă fotografiem o faţă umană cu diferite focale şi profilurile vor fi diferite.  Din această cauză, pentru a realiza portrete cât mai reale se folosesc obiective cu focală medie şi mare.

Dacă fotografiem un şir de persoane aşezate perpendicular pe axa optică, persoanele din centrul imaginii vor apărea mai mari decât cele de pe margini. Pentru a remedia această situaţie se aşează persoanele într-un uşor semicerc, deci distanţa va fi egală între aparat şi orice persoană din grup.

_____________________________________________________________________
 

Since ancient times man has been interested in image reproduction. In this aspect, stand as proof ruperstre paintings on the walls of caves that served as home for our ancestors.

So no wonder that nowadays image is present everywhere: in the press, posters, advertisements, objects, in phones or PCs.

Modern man has become dependent on image, not only the static but also the dynamic.

The image, must fulfill certain characteristics: to be concrete, real, to send a message, to arouse interest and creativity, inspiration, generate vision, to educate, to arouse emotion.

How is formed the image?

To form a clear and definite image we need an optical system, lens of objective, to focus the rays emitted by the object illuminated by the sun.

The human eye contains cone cells (responsible for day view) and rod cells (responsible for night view). Through a long process of evolution, the eye has gained extraordinary abilities to adapt to external conditions. If we make an analogy between the human eye and the camera, things would look like this: crystalline-lens, pupil-aperture, retina-film (digital sensor).

According to DEX image is defined as a reflection sensory reproduction of an object or an object obtained using an optical system.

If the subject is at a distance from the camera lens, the image is formed near the outbreak optical system, otherwise it is formed in a plane located behind it.

The perspective is a conical projection, which can be geometric (sets the outline of the shape, ordering the subjects in the picture) or air (sets colors). In the photo, the impression of space is suggested by a contrast between the near and far (sharpness and blur, light and darkness, size).

Light creates volume. If you want to photograph a building, for example, with a clear view without distortion,  that photography should be done from a height close to the middle of the building. If shooting from the top down, the angle is called the plunge, and when shot from the bottom up, it is called contrapluge.

Depending on the angle from which the photograph is taken, we have the following cases:

- The greater the distance between the camera and the subject photographed is, the subject will be in smaller dimensions (both vertical and horizontal)

- On bigger distances it decreases the depth of the subject

- The smaller the size of the subject shooting distance is the subject dimension increases; also it increases the distance arrangement ball

- The shooting distance decreases as the aspect ratio shall be amended so foreground elements to the items under the plane away

By changing the angle or distance shooting, it may change also the relationship between the subject of the photo.

If we photoggraph a human face with different focal also the profiles will be different. Therefore, to achieve real portraits there are used   medium and large focal targets.

If you photograph a number of people located perpendicular to the optical axis, people in center of the image will appear larger than those on the margins. To remedy this situation you shoud put people in a semicircle, so the distance will be equal between the device and any person in the group.


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June (18) July August September (1) October (1) November (1) December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December