Despre ISO/ About ISO

June 20, 2017  •  Leave a Comment

Pentru a face o fotografie bună este important a înţelege ce este ISO şi cum funcţionează acesta. Atunci când vrem să facem o fotografie, ţinem cont de cele 3 setări de bază: diafragma, viteza obturatorului şi ISO. Pentru a folosi la maxim şi aşa cum trebuie un aparat foto profesionist, orice fotograf trebuie să ştie setările potrivite ale ISO-ului.

În termeni foarte simpli, ISO reprezintă nivelul de sensibilitate al camerei la lumină. Cu cât numărul ISO este mai mic, cu atât camera este mai puţin sensibilă la lumină(imaginea are mai multe detalii), în timp ce , dacă ISO creşte tot aşa creşte şi sensibilitatea camerei(imaginea are mai puţine detalii). Senzorul este cel care reacţionează la această lumină, şi este considerat cea mai scumpă componentă a unei camere foto. El este responsabil cu captarea luminii şi transformarea ei în imagine.

Fiecare cameră are un ISO de bază, care de obicei este setat la cea mai mică valoare, astfel se produce imaginea la cea mai bună calitate, fără a adăuga zgomot. De obicei camerele Nikon au setat ISO 200 iar cele Canon 100. Dar, de multe ori nu este posibil să folosim aceste valori, mai ales când lucrăm cu lumină slabă.

De obicei, valorile ISO încep de la 100-200(de bază) ,apoi cresc în progresie geometrică: 400, 800, 1600, 3200, 6400. Cel mai important de ştiut este că fiecare pas în creşterea ISO dublează sensibilitatea senzorului. Așa că, ISO 200 este de două ori mai sensibil decât ISO 100, în timp ce ISO 400 este de două ori mai sensibil decât ISO 200. Acest lucru face ca ISO 400 să fie de patru ori mai sensibil la lumină decât ISO 100, și ISO 1600 de șaisprezece ori mai sensibil la lumină decât ISO 100, şi aşa mai departe. Ce înseamnă când un senzor este de șaisprezece ori mai sensibil la lumină? Aceasta înseamnă că ea are nevoie de șaisprezece ori mai puțin timp pentru a captura o imagine!

ISO

Viteza de capturare

100

1 secundă

200

1/2 secundă

400

1/4 secundă

800

1/8 secundă

1600

1/16 secundă

3200

1/32 secundă

 

După cum se observă în tabelul de mai sus, la ISO 100 viteza de capturare este 1 secundă iar la ISO 3200 este de 1/32 secunde. Aceste aspecte pot face o mare diferenţă în capturarea unui cadru, de exemplu în îngheţarea mişcării.

Aşa cum am spus, ar trebui să păstrăm ISO la valoarea de bază, însă , avem câteva cazuri când trebuie să schimbăm valorile.

-dacă subiectul este în miscare şi doreşti să îngheţi cadrul, trebuie să setezi ISO la o valoare mai mare care să compenseze viteza de mişcare a subiectului, pentru a te asigura că imaginea captează o lumină suficientă.

-dacă vrei să faci o fotografie în stil vintage, poţi să creşti cu câteva valori ISO-ul.

-dacă utilizezi un trepied pentru a fixa camera, poţi seta un ISO mai mic deoarece viteza obturatorului este şi ea mai lentă.

-dacă vrei să fotografiezi o imagine care nu are nevoie de un câmp de profunzime mare, poţi mări diafragma camerei şi micşora ISO-ul.

-dacă foloseşti o lumină artificială, poţi seta ISO la o valoare mai mică.

-atunci când lumina este foarte slabă sau fotografiezi în spaţii intunecate, ISO trebuie ridicat, pentru ca aparatul să fie capabil să capteze rapid imaginea.

DSLR-urile mai noi au o setare Auto ISO care reglează numărul ISO automat în funcţie de cantitatea de lumină de care dispunem.

____________________________________________________

To make a good photo is important to understand what is ISO and how it works. When we want to take a picture, keep in mind the 3 basic settings: aperture, shutter speed and ISO. To use a professional camera, every photographer should know the appropriate settings of ISO's.

In very simple terms, ISO represents the sensitivity level of the camera  to light. The lower the ISO number is, the camera is less sensitive to light (image has more details), while, if the ISO sensitivity increases so increases the camera sensitivity(image has less detail). The sensor is the  one that reacts to the light, and is considered the most expensive component of a camera. It is responsible for capturing light and transforming it into the picture.

Each camera has a basic ISO, which is usually set to the lowest value, thus producing the best image quality without adding noise. Nikon cameras usually have set ISO 200 and the Canon 100. But often it is not possible to use these values, especially when working with low light.

Usually ISO values ​​(basic), start at 100-200 then grow in geometric progression: 400, 800, 1600, 3200, 6400. Most important to know is that every step in increasing the ISO, sensitivity of the sensor doubles. So, ISO 200 is twice as sensitive as ISO 100, while ISO 400 is twice as sensitive as ISO 200. This makes ISO 400 to be four times more sensitive to light than ISO 100, and ISO 1600 sixteen times more sensitive to light than ISO 100, and so on. What does it mean when a sensor is sixteen times more sensitive to light? This means that it needs sixteen times less time to capture a picture.

SO

Shutter speed

100

1 s

200

1/2 s

400

1/4 s

800

1/8 s

1600

1/16 s

3200

1/32 s

As shown in the table above, at ISO 100 the shouter  speed  is 1 second while it ISO 3200 it is 1/32 seconds. These issues can make a big difference in capturing a frame, for example freeze movement.

As I said, we should keep ISO from baseline, however, we have several cases where we have to change values.

-if the subject is moving and you want to freeze the movement you have  to set a higher ISO make sure that the image capture sufficient light.

-If you take a photo in vintage style, you can increase a little the ISO's values.

-If you use a tripod to stabilize the camera, you can set a lower ISO because the shutter speed is also slower.

-if you want to shoot an image that does not require a large depth of field, aperture camera can zoom in and zoom out your ISO.

-if use artificial light, you can set the ISO to a lower value.

- when the light is very weak, or shooting in dark places, ISO must be raised for the camera to be able to quickly capture image.

Latest DSLRs have an AUTO setting for the ISO, so the camera automatically sets the value of the ISO depending of the light available. 

 


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June (18) July August September (1) October (1) November (1) December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December