Emoția în fotografie/ Emotion in photography

June 20, 2017  •  Leave a Comment

Un aspect foarte important pentru a face o fotografie reuşită, dincolo de toate detaliile tehnice, este capturarea emoţiei şi transmiterea ei mai departe către privitor. Emoţia este cea care face, nu doar în fotografie, ci în orice operă de artă, ca vizualizatorul să se transpună în imagine şi să se conecteze cu mesajul ei. Fericire, tristeţe, bucurie, disperare sunt unele dintre cele mai simple şi cunoscute emoţii din tot universul, si sunt la fel simţite, în orice moment, de către orice fiinţă.

Emoţia sau sentimentul este cheia care poate scoate o fotografie, din obscuritate la lumină. De la un peisaj de apus, un cuplu care se sărută sau un privirea unui copil nevinovat, toate pot transmite emoţia momentului. Fotografia de fapt ar trebui să exprime exact ceea ce vezi şi simţi prin vizor, iar câteva sfaturi sunt necesare pentru a realiza o fotografie sensibilă.

În primul rând, trebuie să îţi ştii tu starea de spirit din momentul în care vrei să faci o fotografie. Starea emoţională are cel mai mare impact asupra calităţii emoţionale a fotografiei. Sigur ţi s-a întâmplat să te uiţi peste nişte fotografii făcute cândva şi să vezi că ceva nu e tocmai în regulă, sau să îţi aduci aminte exact starea ta din acel moment. O linie aiurea, culori estompate, bruiaj. Sau din contră, o fotografie strălucitoare, simplă, dar care transmite exact bucuria ta din momentul în care ai făcut-o.

În al doilea rând, simplifică subiectul principal al imaginii înainte de a apăsa pe butonul de declanşare. De exemplu, la un concert, una este să fotografiezi un unghi larg în care se văd miile de oameni, iar alta este să focalizazi doar pe o parte dintr-un grup, pe câteva feţe bucuroase, care îţi vor transmite exacte emoţia festivalului.

Şi dacă tot am vorbit despre feţe, iată un alt aspect important. Este clar că o fotografie focalizată pe o faţă poate exprima multă emoţie. Ideal ar fi să prinzi expresia în momentul în care subiectul nu este concentrat pe fotografia ta, poate nici nu are habar că doi ochi îl vizualizează din spatele unui obiectiv. Faza cu „say cheese” clar nu îşi are locul aici. Încearcă să prinzi privirea, sprâncenele, zâmbetul, trăsăturile evidenţiate ale feţei, omul când face ceea ce îi place, cântă, dansează, râde.

Un alt truc este să laşi pentru câteva minute aparatul şi pur şi simplu să stai şi să observi. Oamenii, peisajele, lucrurile care te înconjoară. Încearcă să le înţelegi şi să le simţi trăirile.

Poţi să încerci şi următorul lucru: fotografiază subiectul de mai multe ori, în zile diferite, momente diferite. Vei observa clar schimbare de spirit, de emoţie, atâta a ta cât şi a subiectului. Aşa te vei înţelege mai bine şi vei observa cum să treaba cu emoţia asta.

Poza ta trebuie să spună o poveste. Pentru asta trebuie să ţi cont şi de aspecte precum lumina, locaţia, vremea, culorile, mişcarea, compoziţia. Nu doar oamenii pot transmite emoţia în fotografie. Poţi încerca şi cu clădiri, copaci, ceaţă, apă, apus, flori, peisaje, animale.

Trebuie să pozezi din mai multe unghiuri, să încerci să foloseşti umbrele, decorul, mişcarea subiectului. Şi post producţia este importantă. Uneori, o fotografie sepia sau greyscale (alb-negru) poate spune mult mai multe decât una color.

Simte, fii creativ şi prezent în munca ta. Doar aşa vei obţine o fotografie care chiar „spune ceva”!

_________________________________________________________

A very important aspect on getting a good shot, beyond all the technical details, is capturing emotion and sending it to the viewer. Emotion is what makes, not only in photography but in any work of art, the viewer to put themselves in the picture and connect with its message. Happiness, sadness, joy, despair are some of the easiest emotions known in the universe, and are equally felt at any time, by any creature.

The emotion or feeling is the key that can bring a photo from darkness to light. From a western landscape, a couple kissing or the innocent eyes of a child, all of these can transmit emotion of the moment. The photo actually should express exactly what you see and feel through the viewfinder, and some tips are required to take a sensitive photo.

Firstly, you must know your mood from the moment you take a photo. Emotional state has the biggest emotional impact on the quality of the photo. Sure it happened to you to look over some photographs taken sometime and see that something is not quite right, or to remember exactly your state at the time.

Secondly, you should simplify the main subject of the image before pressing the shutter button. For example, at a concert, one is to shoot a wide angle where you see thousands of people, and another to focalize only a part of a group on a few happy faces that you will transmit the exact emotion.

And since we talked about faces, here is another important aspect. Clearly a photo focused on a face can express a lot of emotion. Ideally, you should catch phrase when the subject is not focused on your photo, when they have no idea that you are watching and catching them behind the lens. Phase "say cheese” clearly has no place here. Try to catch eyes, eyebrows, smile, facial features highlighted, when a man does what he likes, sing, dance or laugh.

Another trick is to leave the device for a few minutes and simply sit and observe. People, landscapes, things that surround you. Try to understand their feelings and feel them.

And the next thing you can try: Shooting the subject several times, on different days, at different times. You will clearly see change of mind, emotion, and so much of your subject. So you'll understand better and you will see how to deal with this emotion stuff.

Your picture should tell a story. For this you must account for issues such as light, location, weather, colors, movement, composition. Not only people can convey emotion in the photo. You can try and buildings, trees, fog, water, sunset, flowers, landscapes, animals.

You should pose from several angles; try to use umbrellas, décor, subject movement. Also post production is important. Sometimes a photo sepia or greyscale (black and white) can tell more than one color.

Feel, be creative and present in your work. Just so you get a picture that even "say something"!


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June (18) July August September (1) October (1) November (1) December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December