Lumina în fotografie/ The light in photography

June 20, 2017  •  Leave a Comment

Pentru un fotograf lumina reprezintă un factor primordial în realizarea unei fotografii de calitate. Un poet francez spunea “fotografia e un fenomen în care artistul colaborează cu soarele”.

Lumina se defineşte ca o formă particulară a energiei radiante emise de corpurile luminoase. Viteza luminii este de 299.796,5 km/s.

În fotografie, lungimea de undă a luminii se exprimă în milimicroni sau nanometrii.

Sursele de lumină sunt primare naturale: soarele, luna, fulgerul, aurora boreală ; primare artificiale: flacăra, blitz, becuri, lămpi şi secundare (reflexie, absorbţie, transmisie).

Lumina soarelui nu este întodeauna aceeaşi. La mijlocul zilei estte albă iar la răsărit şi apus ea conţine un număr mai mare de raze galbene, oranj, roşu.

Nuanţele de alb dintr-o imagine nu sunt tot timpul identice deoarece lumina care cade pe subiect poate avea ccompoziţie spectrală diferită.

Fotografiind un obiect la lumina unor surse diferite de lumină albă (principale sau secundare) apar modificări şi variaţii ale culorilor subiectului.  Acest fenomen este denumit dominanţa de culoare.

Lumina de zi este una rece, instabilă şi variată. Dacă cerul este acoperit de nori, dominanţa va fi rece, albărstruie. Cu lumina interioară dată de becuri, dominanţa va fi roşu-portocaliu.

La aparatul foto digital, în funcţie de condiţii, se poate utiliza reglajul balansului de alb:

 •  auto- aparatul lucrează automat în orice condiţii de iluminare
 • manual- aparatul permite setarea echilibrului de alb
 • daylight/sunny– permite setarea aparatului pentru lumina de zi cu soare
 • incandescent(tungsten)- este pentru lumina becurilor incandescente iar fluorescent pentru cele cu neon
 • cloudy (nori) - se recomandă pentru fotografierea în exterior, când cerul este acoperit de nori
 • flash- se foloseşte la fotografierea subiectului cu blitzul.

Soarele, ca sursă de lumină principală, naturală, prezintă mari variaţii de intensitate şi temperaturi de culoare.  Datorită mişcării sale pe bolta cerească, direcţia umbrelor se modifică continuu, iar datorită variaţiei intensităţii, se schimbă raportul contrastelor. Lumina soarelui se foloseşte în fotografia de ambianţă, de peisaj, fotoreportaj, etc.

Ca sursă de lumină artificială, se folosesc lampa foto Nitraphot, lampa cu halogen, lampa cu tuburi de neon, lampa de studio blitz cu bec halogen. Aceste surse de lumină artificială sunt utilizate în studiouri şi sunt echipate cu accesorii precum: soft box-uri, umbrele, ventilatoare de răcire, rame port filtru, voleţi, reflectoare, suporţi.

Sursele de lumină sunt caracterizate de: energia sursei, distanţa faţă de subiect, înălţimea de la sol, unghiul făcut în plan orizontal sau vertical faţă de subiect.

Lumina puternică din timpul zilei trebuie evitată. Dacă totuşi trebuie să facem o fotografie, subiectul trebuie aşezat sub o umbră deschisă (ex. Copac) sau se foloseşte un reflector, difuzor. Se foloseşte lumina cerului, şi nu cea a soarelui.

Cea mai bună perioadă pentru fotografii este aşa numita „golden hour”, în două faze ale zilei: câteva minute după răsărit şi câteva minute înainte de apus. În acest moment lumina are o nuanţă de auriu, oranj, roşu chiar violet. Peisajele dar şi portretele arată magic. În zilele înorate se pot fotografia clădiri, străzi, arhitectură. Cerul cenuşiu nu este indicat într-o fotografie.

Aşadar, lumina joacă un rol foarte importat în realizarea unei fotografii, a umbrelor, formelor şi culorilor subiectului. 

______________________________________________________________________

For a photographer light is a primary factor in achieving quality photos. A French poet said "the picture is a phenomenon in which the artist collaborates with the sun".

Light is defined as a particular form of radiant energy emitted by luminous bodies. The speed of light is 299,796.5 km / s.

In photography, the wavelength of light is expressed in millimicrons or nanometers.

Primary natural light sources are: the sun, moon, lightning, aurora borealis; artificial primary: flame, flash bulbs, lamps and side sources (reflection, absorption, transmission).

Sunlight is not always the same. At midday it is white and  at sunrise and sunset  it contains a larger number of rays yellow, orange, red.

Whites of an image are not always the same as the light falling on the subject may have different spectral  composition.

Photographing an object to the light of different  white light sources (main or secondary) changes occur at the color variations . This is called white balance.

Daylight is  cold, unstable and varied. If the sky is overcast dominance will be cold, blueish. Inner light bulbs with time dominance will be red-orange.

With digital camera, depending on conditions, you can use white balance adjustment:

 • auto- device automatically works in any lighting conditions
 • manual-  device allows setting the white balance
 • daylight / sunny - enables setting for daylight 
 • tungsten - is for incandescent and fluorescent light bulbs for fluorescent ones
 • cloudy  - is recommended for shooting outdoors when the sky is overcast
 • flash- is used when shooting the subject with flash.

The Sun as main light source, natural, varies greatly in intensity and color temperature. Because of its motion in the sky, shadows  direction change continuously, and due to varying intensity, contrast ratio changes. Sunlight is used in  landscape, photo stories, etc.

As a source of light,it is used Nitraphot Photo lamp,  halogenlamp, lamp with neon tubes, studio flash lamp with halogen bulb. These artificial light sources are used in studios and are equipped with accessories such as soft boxes, umbrellas, cooling fans, port filter frames, shutters, reflectors, supports.

Lights are characterized by: energy source, distance from the subject, the height from the ground, the angle horizontally or vertically to the subject.

Bright light during the day should be avoided. If you still need to do a photo, the subject should be placed under an open shade (eg. Tree) or using a reflector diffuser. Use the light of the sky, and not that of the sun.

The best time for photos is the so-called "golden hour" in two stages of the day: a few minutes after sunrise and a few minutes before sunset. Now the light has a shade of golden, orange, even purple  or red. Landscapes and portraits looks magically. On cloudy days you can photograph buildings, streets, arhitecture. The gray sky is not indicated in a photo.

So, light plays a very important role in taking a picture, shadows, shapes and colors of the subject.


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June (18) July August September (1) October (1) November (1) December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December