Peisajul în fotografie/ Landscape in photography

June 20, 2017  •  Leave a Comment

Peisajul poate fi considerat un bun început pentru un fotograf amator. Fie că pozezi natura, un peisaj urban, rural, o panoramă sau o arhitectură impresionantă, tehnica de a încadra peisajul respectiv într-o poză reuşită trebuie să fie cunoscută de orice fotograf care vrea să depăşească pragul de amator.

Fotografia de peisaj se caracterizează prin culori, contraste, trucul de a scoate în prin plan un subiect şi de a păstra restul în plan secundar, transmiterea unei poveşti, îmbinarea şi armonia elementelor care alcătuiesc imaginea fotografiată.

Alegerea corectă a diafragmei, a timpului de expunere, a balansului de alb sunt cele care fac diferenţa între „o poză din vacanţă” şi o fotografie profesionistă.  Cele mai bune peisaje sunt, de obicei, cele care au un prim plan puternic. Copaci, tufe, pietre, iarbă sau muşchi, dune de nisip, flori, aproape orice poate fi folosit pentru producerea unei adâncimi deosebite în imagine.

Fotografia de peisaj este realizată afară în natură. Deci, în primul rând trebuie să vezi cu ce lumină lucrezi, care sunt condiţiile meteo de lumină naturală. Indicat ar fi să fie o zi senină, o lumina laterală, matinală, cu soarele aflat la stânga sau la dreapta. Dar nu neapărat, ceaţa, ploaia, fulgerele pot constitui un subiect bun pentru a scoate o fotografie de peisaj artistică.

Liniile şi formele sunt importante şi ele(cele diagonale, cele concurente pot sublinia detalii esenţiale).

Un alt truc bun este să scoţi tot ce nu e esenţial şi să poziţionezi obiectivul spre subiectul principal. Din întreg peisajul , trebuie aleasă doar o anumită porţiune pentru a se încadra corect în imagine.

Recomandate sunt obiectivele cu unghi larg, deoarece imaginea astfel nu este tăiată, nu se termină brusc. De asemenea, trepiedul asigură o vaoare maximă a adâncimii în fotografie. Poţi folosi şi filtre, de exemplu cele UV, care blochează razele ultraviolete, sau cel de polarizare (pentru contrast şi creşterea intensităţii culorilor).

Pentru a asigura echilibrul în fotografia de piesaj este util să ţi cont de secţiunea de aur. Ea a fost descoperită de vechii greci, şi spune că un cadru (fotografic) este împărţit în două părţi, în mod armonios, dacă între suprafaţa mai mică şi cea mai mare din cadru, este aceeaşi proporţie ca între suprafaţa mare şi întregul cadru. De exemplu, în fotografia de peisaj, cerul ar ocupa 2 cincimi iar pamantul 3 cincimi din cadru.

Şi detaliile tehnice sunt importante. Timpul de expunere poate fi crescut puţin, astfel se obţine efectul de mişcare (a norilor, a apei). Pentru evitarea fotografiilor mişcate sau neclare poţi mări ISO sau utiliza un trepied. Pentru a obţine un câmp de profunzime mai larg, se poate mări diafragma. Şi temperatura de culoare trebuie reglată manual, pentru a face peisajul să arate cât se poate de real.

Ideea e să ai inspiraţie, răbdare, să anlizei cu atenţie locul , să îţi pregăteşti aparatul şi obiectivul, accesoriile, să setezi detaliile tehnice . Uneori imaginea perfectă poate ieşi din prima, alteori trebuie să tragi sute de cadre!
______________________________________________________
The landscape can be considered a good start for an amateur photographer. Whether nature pose an urban landscape, countryside, panorama or impressive architecture, landscape technique to fit into a picture that success must be known to every photographer who wants to rig threshold.
Landscape photography is characterized by colors, contrasts, the trick to show off the topic and plan to keep the rest in the background, sending a story, and harmony combining elements making up the shooting.
The right choice of aperture, shutter speed, white balance are what make the difference between "a picture of holiday" and a professional photo. The best views are usually those that have a strong foreground. Trees, bushes, stones, grass or moss, sand dunes, flowers, almost anything can be used to produce an outstanding image depths.
Landscape photography is carried out in nature. So, first you have to see what light work that are weather conditions of natural light. Indicated would be a clear day, one side light, morning, with the sun on your left or right. But not necessarily, fog, rain, lightning can be a good topic for removing a photo of landscape art.

Lines and shapes are important and they (the diagonal, the competitor can emphasize the essential details).
Another good trick is to remove everything that is not essential to position the lens toward the main subject. Of the landscape, only a certain portion should be chosen to fit right into the picture.
Featured are wide angle lenses because the image so it is not cut, do not end abruptly. Also vaoare tripod ensures maximum depth in the picture. You can use filters, eg UV, which blocks ultraviolet rays, or the polarization (for increased contrast and color intensity).
To ensure balance, landscape photography is useful to your account golden section. She was discovered by the ancient Greeks, and says that a frame (photo) is divided into two parts harmoniously, where between lower surface and most of the frame is the same proportion as between the large area and the entire frame. For example, in landscape photography, the sky would occupy two fifths and three-fifths of the earth frame.
And technical details are important. The shutter speed can be increased slightly, thus achieve the effect of motion (clouds, water). To avoid camera shake or blur can increase the ISO or use a tripod. To get a wider depth of field, aperture can be increased. And color temperature must be adjusted manually to make the landscape look real as possible.

The idea is to have inspiration, patient, carefully anlizei place to prepare your camera and lens accessory, to set technical details. Sometimes the perfect image can come first, sometimes must shoot hundreds of frames!


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June (18) July August September (1) October (1) November (1) December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December