Welcome to my blog!

Viteza de declanșare sau timpul de expunere /Shutter speed

Viteza de declanşare este un pilon important în fotografie, alături de ISO. Rolul ei este de a aduce magicul în fotografie: fie a îngheţa o acţiune, fie a bruia mişcarea.

Viteza de declanşare este măsurată în secunde, sau chiar milisecunde. Cu cât este mai mare numitorul, cu atât este mai mare viteza( de exemplu 1/1000 este mai rapid decât 1/30). În cele mai multe cazuri se foloseşte viteza de 1/60 dintr-o secundă, deoarece, o valoare mai înceată decât aceasta face ca mişcarea aparatului să fie mai greu de controlat. Acest tremurat al camerei, în timp ce declanşatorul este deschis, face ca imaginea să fie neclară. Dacă vrei să foloseşti valori mai mici decât acestea, vei avea nevoie de un tepied.

Obturatorul acţionează ca o perdea pusă în faţa senzorului, care stă închisă până în momentul în care camera întră în acţiune. Atunci când butonul de fotografiere este apăsat, obturatorul se deschide şi lasă lumina să pătrundă prin senzor, până la diafragma obiectivului. Imediat după, obturatorul se închide, astfel se evită trecerea luminii. Însăşi butonul camere poartă denumirea de declanşator, tocmai de la acest proces de deschidere-închidere.

Viteza de declanşare mai este numită şi timp de expunere, reprezentând durata de timp în care obturatorul stă deschis şi lasă lumina să pătrundă. Dacă timpul de expunere este rapid, atunci se poate îngheţa acţiunea complet, în schimb, dacă timpul de expunere este mai lent, se crează aşa numita „blurare a mişcării”, adică obiectele aflate în mişcare apar neclar de-a lungul direcţiei de mişcare.  Acest efect este utilizat în reclamele la maşini sau motoare, inducând astfel sentimentul de viteză şi mişcare.

Viteza de declanşare redusă se foloseşte de asemenea în fotografierea fulgerelor sau a altor obiecte, în timpul nopţii, utilizând un trepied. De asemenea, în fotografiile de peisaj, se foloseşte o viteză de declanşare redusă, pentru a crea efectul de mişcare la râuri, cascade.

Viteza de declanşare ridicată este de obicei folosită pentru a îngheţa acţiunea.

De obicei aparatul foto are o opţiune de AUTO, astfel viteza de declanşare, diafragma şi ISO se reglează automat. Poţi să selectezi Apreture Priority, şi atunci aparatul face aceste setări pentru tine. Însă, în unele cazuri , va trebui să selectezi tu manual valorile timpului de expunere.
_____________________________________________________________

Shutter speed is an important aspect in the photo, along with ISO. Its role is to bring the magic of photography: whether to freeze action or movement to jam.

The shutter speed is measured in seconds, or even milliseconds. The denominator is higher, the higher the speed is( 1/1000 is faster than 1/30). In most cases, we are using the speed of 1/60 of a second, because a value slower than it makes the camera movement more difficult to control. This shaking of the camera while the shutter is open, makes the image blurry. If you want to use values ​​lower than these, you will need a tripod.

The shutter acts as a curtain, faces the sensor, which is closed until the camera comes into action. When the shutter button is pressed, the shutter opens and lets light go into the sensor till the lens aperture. Immediately after, the shutter is closed, so it avoids the passage of light.

Shutter speed is also called shutter, representing the length of time the shutter stays open and allowing the  light to penetrate. When the shutter speed is fast, then it can freeze action completely, however, if the shutter speed is slower, it creates the so-called "blur of movement", ie. moving objects appear blurred along the direction of motion. This effect is used in adverts engines or motors, thereby inducing the feeling of speed and movement.

Slow shutter speed is also used in the shooting of lightning or other objects in the night, using a tripod. Also, photos of landscape, using a slow shutter speed to create the effect of movement in rivers, waterfalls.

High shutter speed is usually used to freeze action.

 

Usually the camera has an AUTO option, so the shutter speed, aperture and ISO automatically adjusts. You can select dressings Priority, and then the machine makes these settings for you. But in some cases you will have to manually select shutter speed values.


Fotografii în călătorie/ Travel photography

Fiecare loc vizitat are farmecul lui propriu. Pentru a realiza o fotografie bună, trebuie să surprindem farmecul locului, ambianța și caracteristicile lui, exact așa cum le vedem, dar mai ales cum le simțim. Fotografia surprinsă în călătorie trebuie să transmită sentimentul nostru atunci când am privit pentru prima oare acel loc, acea floare, acel animal, acea clădire, acel peisaj. Fotografiile ar trebui să aducă înapoi aceste amintiri plăcute și să transmită si celor care le prinvesc, sentimentele călătorului.

În primul rând, ar trebui să vă gândiți ce anume v-a determinat să alegerți această destinație: plaja, coasta munților, grădini, clădiri, oameni ai locului. De aceea, este foarte importat ca înainte să plecați să faceți o cercetare; cu un search pe Google puteți găsi informații vitale despre loc, împrejurimi și obiective turistice.

Totoodată, e bine să vă informați despre tradițiile și obiceiruile locului. Ar fi neplăcut ca un gest sau o intenție de fotografiere să creeze neplăceri. Fiți politicoși, zâmbiți, salutați, admirați.

Atunci când ajungeți la destinație fiți deschiși. Întrebați, admirați, priviți și... evident, fotografiați! Absolut tot ce vă inspiră și vă trezește sentimente. Experimentați. Ieșiți pe străzi, cercetați.. dimineața, la amiază, seara. Trebuie să fiți atenți, nu neapărat la alți turiști, ci mai degrabă la oamenii locului. Acolo puteți observa adevăratul farmec și puteți surprinde cadre frumoase.

E important să aveți aparatul aproape tot timpul cu voi și să țineți ochii bine deschiși. Întâmplarea joacă un rol foarte important, mai ales în fotografia de călătorie. Trebuie să surprinzi orice se întâmplă, și mai ales la momentul oportun. Faceți-vă timp. A prinde un bun cadru, uneori, necesită timp și răbdare.

Ideea e să folosiți toate cunoștințele voastre: fie că pozați peisaje, portrete, străzi, clădiri, orașe, munți, plajă.  Atunci când pozați un peisaj, încercați să prindeți cel mai bun unghi, cea mai potrivită lumină. În oraș, surprindeți obiectivele pentru care acesta este renumit, oamenii de acolo.

Atenție la setări și la obiectivele folosite. E important să țineți cont de toate regulile de până acum.

Pentru a duce cu voi aparatura, folosiți un rucsac special. Să aveți cât mai multe carduri de memorie libere. .. și multă inspirație!

 ______________________________________________________________________

Every visited place has his own charm. To make a good shot, we have to capture the charm of the place, its ambiance and its features, just as we see them, but especially how we feel them. The photograph captured in the journey must convey our feeling when we first looked at that place, that flower, that animal, that building, that landscape. Photographs should bring back these pleasant memories and convey the traveler's feelings to those who make them.

First of all, you should think about what made you choose this destination: beach, mountain coast, gardens, buildings, people of the place. That's why it is very important that before you leave, to do a research of the place; With a Google search you can find vital information about the place, the surroundings and the sights.

At the same time, it is good to inform you of the traditions and customs of the place. It would be unpleasant for a gesture or a shooting intention to create inconvenience. Be polite, smile, greet, admire.

When you reach your destination, be open. Ask, admire, look and ... obviously, take pictures! Absolutely everything that inspires and awakens your feelings. Experiment. Get out on the streets, check out ... in the morning, at noon, in the evening. You need to be careful, not necessarily with other tourists, but rather with the locals. There you can see true charm and you can surprise beautiful cadres.

It is important to have your device almost always with you and keep your eyes open. Serendipity plays a very important role, especially in your travel photo. You have to surprise everything happening, especially at the right time. Take your time. A good frame sometimes requires time and patience.

The idea is to use all your knowledge: whether you shoot pictures of landscapes, portraits, streets, buildings, cities, mountains, beach. When you pose a landscape, try to catch the best angle, the most suitable light. In the city, surprise the goals for which it is famous, the people there.

Pay attention to the settings and use apropiate lens. It's important to keep in mind all the rules so far.

To travel with the appliances, use a special rucksack. Have a few free memory cards. .. and a lot of inspiration!


Portretul în fotografie/ Portait in photography

Vrei să surprinzi o privire tristă, un zâmbet delicat sau câteva riduri fine? Iată câteva secrete pentru a obține un portret perfect.

În primul rând trebuie să stabilești un  contact cu subiectul, să porți o discuție degajată, în care să încerci să il cunoști, să il faci să fie relaxat, degajat, să îi explici cum funcționează aparatul și la ce să se aștepte în timpul sesiunii fotografice.

Trebuie să știi foarte bine locul unde va avea loc ședința foto, cum este lumina, mediul, decorul.  Lumina este foarte importantă, fie că realizezi fotografiile într-un studio, cu lumina artificală, fie că alegi să faci pozele în natură, folosind lumina soarelui. Dacă alegi mediul natural, cea mai bună perioadă a zilei este, dimineața devreme sau  după masa târziu. Chiar la amiază lunima soarelui este extrem de puternică și sunt șanse mari ca fotografiile să iasă ”arse”. Ideal ar fi ca subiectul să fie îndreptat spre soare, sau într-un unghi oblic, astfel încât să i se vadă frumos caracteristicile. Trebuie să fii foarte atent la fundal, să nu existe elemente care ar putea atrage atenția de la subiect.

În legătură cu setările pe care trebuie să le facem, balansul de alb este foarte important. Tonalitatea și aspectul pielii subiectului joacă un rol decisiv. De multe ori apar piedici , o lumină nepotrivită, un fundal puternic, o culoare neobișnuită, care ar putea distorsiona albul imaginii. De aceea, trebuie să fim atenți la setarea corectă a balansului de alb, astfel evităm pierderea timpului în corectarea acestuia în post producție.

Caracteristicile subiectului trebuie foarte bine evidențiate și pentru asta trebuie ales obiectivul potrivit. Cele mai des folosite obiective pentru portrete sunt cele de 24-70 mm, dar si 50 mm, 100mm sau 135 mm.  Dacă subiectul este foarte aproape de cameră, imaginea va fi foarte mare, iar lentilele cu unghi larg vor amplifica acest lucru.  Deschiderea sau f-ul ar trebuie să fie larg, undeva la f2.8-f5.6, astfel bokeh-ul va ieși fin, fundalul neinterferând cu subiectul. Totodată, dacă ședința de realizează în studio, ISOul trebuie mărăt la 200,400,800, chiar 1600.

Ochii. Atenție mare la ochi, nu degeaba se spune că sunt oglinda sufletului.  Un portret reușit vorbește prin ochii subiectului.

Dacă lumina este limitată, poți folosi un reflector pliabil. Disponibile în suprafețe albe, de argint, auriu, negru sau translucide, aceste cercuri de țesături ușoare sunt ținute în afara cadrului și îndreptate către subiect pentru o umplere moale, pentru a neutraliza tonurile de culoare. Dacă totuși, atingerea unui echilibru plăcut este imposibilă,poți opta pentru varianta alb-negru, care întotdeauna va oferi un portret cu un rafinament clasic.

Ideea este să ai o zi bună. Și tu ca fotograf, dar și subiectul. O relație plăcută și degajată între voi e de asemenea vitală. Un mediu plăcută, o lumină bună, setările potrivite pot scoate un portret expresiv, o privire pătrunzătoare, un chip care îți spune întreaga lui viață.

______________________________________________________

Want to surprise a sad eye, a delicate smile or a few fine lines? Here are some secrets to get a perfect portrait.

First of all, you need to establish a contact with the subject, have a relaxed conversation, try to know each other, relax, explain how the device works and what to expect during the photo shooting.

You need to know the place where the photo session will take place, such as light, the environment, the decor. The light is very important, whether you are taking pictures in a studio with artificial light or choosing to take pictures in nature using sunlight. If you choose the natural environment, the best time of the day is early in the morning or late afternoon. At noon the sunshine is extremely strong and there is a risk that the photos will come out "burned". Ideally, the subject should be pointed at the sun, or at an oblique angle, so that the features can be caught beautifully. You have to be very careful with the background, watch out to be no elements that could attract attention from the subject.

Regarding the settings we need to make, white balance is very important. The tone and appearance of the subject's skin play a decisive role. Occasionally, obstructions, inappropriate light, a strong background, an unusual color could white balance of the image. Therefore, we must pay attention to the correct setting of the white balance, thus avoiding the loss of time in correcting it in post-production.

The features of the subject must be highlighted and this is why the right objective should be chosen. The most commonly used portrait lenses are 24-70 mm, but also 50 mm, 100 mm or 135 mm. If the camera is closed to the subject then the image will be very large, and wide-angle lenses will amplify this. The aperture or f should be wide, somewhere at f2.8-f5.6, so bokeh will come out fine, the background does not interfere with the subject. At the same time, if you take the shooting in studio, ISO has to be settled at 200,400,800, or even 1600.

Eyes. Be careful with the eyes, not in vain they are called ”the mirror of the soul”. A portrait manages to speak through the eyes of the subject.

If the light is limited, you can use a collapsible reflector. Available in white, silver, gold, black or translucent surfaces, these lightweight manufacturing circles are held out of the frame and pointing to the subject for a soft fill to neutralize color tones. However,  If you can’t  achieve a pleasant balance, you can choose the black and white version, which will always offer a portrait with classic refinement.

The point is to have a good day. You as a photographer, but also the subject. A pleasant and relaxed relationship between you is also vital. A pleasant environment, a good light, the right settings can take out an expressive portrait, a stunning vision, a face that tells you all his life.


Despre formatul RAW/ About the RAW format

Dacă aţi trecut dincolo de o simplă pasiune pentru fotografie şi aţi pus mâna pe un aparat foto profesionist, cu siguranţă v-aţi lovit de formatul RAW al imagini. Dar ce este acesta? Formatul RAW este un format asemănător cu cel JPG, dar totuşi diferă în unele aspecte.

De obicei, la camerele foto profesioniste se poate seta tipul de format pe care îl doriţi. Una din opţiuni, pe care mulţi specialişti o consideră cea mai bună, este cea RAW.

Fişierele imagine de tip RAW înmagazinează toate datele captate de senzor, fără nicio modificare şi fără niciun profil de culoare. Imaginile RAW sunt echivalentul negativelor din fotografia pe film, acestea conţinând informaţiile despre fiecare pixel, spre deosebire de formatul JPG sau TIFF , unde informaţiile sunt stocate şi modificate în prealabil, astfel pierzându-se din claritate, detalii , în fond, realitatea.

Formatul RAW ajută foarte mult în post-producţie. Având imaginea reală, fără nicio adăugire, se poate uşor corecta balansul de alb, contrastul, claritatea, strălucirea sau tonalitatea culorii.

Formatul RAW poate avea mai multe extensii, în funcţie de marca aparatului foto: pentru Nikon avem NEF, pentru Cannon –CRW. Pentru a putea deschide aceste fişiere pe calculator , uneori e nevoie de un soft special sau de instalarea unui codec. De obicei programele precum PhotoShop, Camera Raw sau Lightroom, permit deschiderea şi editarea imaginilor, dar uneori funcţionează greu, de aceea recomand instalarea unui codec, în funcţie de aparatul foto pe care îl aveţi, iar astfel le puteţi vizualiza direct cu Windows Photo Viewer. 

Un dezavantaj al folosirii fişierelor RAW este că acestea ocupă mult spaţiu în memoria aparatului foto, ele având o dimensiune mult mai mare decâte cele de tip JPG.

Ideea de bază este că imaginile făcute în format RAW se pot procesa şi transforma ulterior în orice alt tip de format. Pentru un fotograf profesionist, post-producţia are un rol important în atingerea calităţii produsului final, astfel că lucrul cu formatul RAW devine indispensabil.

__________________________________________________________

If you have gone beyond mere passion for photography and you put your hands on a professional camera, you certainly hit the RAW format images. But what is it? RAW format is a format similar to JPG, yet differs in some respects.

Usually, the standalone cameras can set the type of format you want. One option, which many experts consider the best, is the RAW.

RAW image files store all the data captured by the sensor without any modification and without any color profile. RAW images are equivalent with the negatives in film photography, which contains information about each pixel, unlike JPG or TIFF format, where information is stored and modified in advance so missing the sharpness, details, in fact, reality.

RAW format helps a lot in post-production. With real image, without addition, it can be easily to correct the white balance, contrast, sharpness, brightness or color tone.

RAW can have multiple extensions, depending on the brand Camera: Nikon has NEF Cannon -CRW. To open these files on the computer, sometimes it takes a special software or installing a codec. Usually programs like Photoshop, Camera Raw or Lightroom, allows opening and editing pictures, but sometimes it works hard, so I recommend installing a codec, depending on the camera you have, and so you can view them directly with Windows Photo Viewer. 

A disadvantage of using RAW files is that they occupy much space in the camera's memory, because they have a size much larger than JPG.

The basic idea is that images captured in RAW format can be processed and subsequently transform into any other type of format. For a professional photographer, post-production has an important role in the achievement of the final product, so working with RAW format has become indispensable.


Emoția în fotografie/ Emotion in photography

Un aspect foarte important pentru a face o fotografie reuşită, dincolo de toate detaliile tehnice, este capturarea emoţiei şi transmiterea ei mai departe către privitor. Emoţia este cea care face, nu doar în fotografie, ci în orice operă de artă, ca vizualizatorul să se transpună în imagine şi să se conecteze cu mesajul ei. Fericire, tristeţe, bucurie, disperare sunt unele dintre cele mai simple şi cunoscute emoţii din tot universul, si sunt la fel simţite, în orice moment, de către orice fiinţă.

Emoţia sau sentimentul este cheia care poate scoate o fotografie, din obscuritate la lumină. De la un peisaj de apus, un cuplu care se sărută sau un privirea unui copil nevinovat, toate pot transmite emoţia momentului. Fotografia de fapt ar trebui să exprime exact ceea ce vezi şi simţi prin vizor, iar câteva sfaturi sunt necesare pentru a realiza o fotografie sensibilă.

În primul rând, trebuie să îţi ştii tu starea de spirit din momentul în care vrei să faci o fotografie. Starea emoţională are cel mai mare impact asupra calităţii emoţionale a fotografiei. Sigur ţi s-a întâmplat să te uiţi peste nişte fotografii făcute cândva şi să vezi că ceva nu e tocmai în regulă, sau să îţi aduci aminte exact starea ta din acel moment. O linie aiurea, culori estompate, bruiaj. Sau din contră, o fotografie strălucitoare, simplă, dar care transmite exact bucuria ta din momentul în care ai făcut-o.

În al doilea rând, simplifică subiectul principal al imaginii înainte de a apăsa pe butonul de declanşare. De exemplu, la un concert, una este să fotografiezi un unghi larg în care se văd miile de oameni, iar alta este să focalizazi doar pe o parte dintr-un grup, pe câteva feţe bucuroase, care îţi vor transmite exacte emoţia festivalului.

Şi dacă tot am vorbit despre feţe, iată un alt aspect important. Este clar că o fotografie focalizată pe o faţă poate exprima multă emoţie. Ideal ar fi să prinzi expresia în momentul în care subiectul nu este concentrat pe fotografia ta, poate nici nu are habar că doi ochi îl vizualizează din spatele unui obiectiv. Faza cu „say cheese” clar nu îşi are locul aici. Încearcă să prinzi privirea, sprâncenele, zâmbetul, trăsăturile evidenţiate ale feţei, omul când face ceea ce îi place, cântă, dansează, râde.

Un alt truc este să laşi pentru câteva minute aparatul şi pur şi simplu să stai şi să observi. Oamenii, peisajele, lucrurile care te înconjoară. Încearcă să le înţelegi şi să le simţi trăirile.

Poţi să încerci şi următorul lucru: fotografiază subiectul de mai multe ori, în zile diferite, momente diferite. Vei observa clar schimbare de spirit, de emoţie, atâta a ta cât şi a subiectului. Aşa te vei înţelege mai bine şi vei observa cum să treaba cu emoţia asta.

Poza ta trebuie să spună o poveste. Pentru asta trebuie să ţi cont şi de aspecte precum lumina, locaţia, vremea, culorile, mişcarea, compoziţia. Nu doar oamenii pot transmite emoţia în fotografie. Poţi încerca şi cu clădiri, copaci, ceaţă, apă, apus, flori, peisaje, animale.

Trebuie să pozezi din mai multe unghiuri, să încerci să foloseşti umbrele, decorul, mişcarea subiectului. Şi post producţia este importantă. Uneori, o fotografie sepia sau greyscale (alb-negru) poate spune mult mai multe decât una color.

Simte, fii creativ şi prezent în munca ta. Doar aşa vei obţine o fotografie care chiar „spune ceva”!

_________________________________________________________

A very important aspect on getting a good shot, beyond all the technical details, is capturing emotion and sending it to the viewer. Emotion is what makes, not only in photography but in any work of art, the viewer to put themselves in the picture and connect with its message. Happiness, sadness, joy, despair are some of the easiest emotions known in the universe, and are equally felt at any time, by any creature.

The emotion or feeling is the key that can bring a photo from darkness to light. From a western landscape, a couple kissing or the innocent eyes of a child, all of these can transmit emotion of the moment. The photo actually should express exactly what you see and feel through the viewfinder, and some tips are required to take a sensitive photo.

Firstly, you must know your mood from the moment you take a photo. Emotional state has the biggest emotional impact on the quality of the photo. Sure it happened to you to look over some photographs taken sometime and see that something is not quite right, or to remember exactly your state at the time.

Secondly, you should simplify the main subject of the image before pressing the shutter button. For example, at a concert, one is to shoot a wide angle where you see thousands of people, and another to focalize only a part of a group on a few happy faces that you will transmit the exact emotion.

And since we talked about faces, here is another important aspect. Clearly a photo focused on a face can express a lot of emotion. Ideally, you should catch phrase when the subject is not focused on your photo, when they have no idea that you are watching and catching them behind the lens. Phase "say cheese” clearly has no place here. Try to catch eyes, eyebrows, smile, facial features highlighted, when a man does what he likes, sing, dance or laugh.

Another trick is to leave the device for a few minutes and simply sit and observe. People, landscapes, things that surround you. Try to understand their feelings and feel them.

And the next thing you can try: Shooting the subject several times, on different days, at different times. You will clearly see change of mind, emotion, and so much of your subject. So you'll understand better and you will see how to deal with this emotion stuff.

Your picture should tell a story. For this you must account for issues such as light, location, weather, colors, movement, composition. Not only people can convey emotion in the photo. You can try and buildings, trees, fog, water, sunset, flowers, landscapes, animals.

You should pose from several angles; try to use umbrellas, décor, subject movement. Also post production is important. Sometimes a photo sepia or greyscale (black and white) can tell more than one color.

Feel, be creative and present in your work. Just so you get a picture that even "say something"!

Archive
January February March April May June (18) July August September (1) October (1) November (1) December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December